Sözleşme Örnekleri


Tapu İşlemleri Takip Sözleşmesi

TAPU İŞLEMLERİ TAKİP SÖZLEŞMESİ

TAKİBİ YAPILACAK GAYRİMENKULUN
Cinsi :
Adresi :
Tapu Bilgileri: İli İlçesi Köy/Mah Bağımsız Bölüm
Ada Pafta Parsel

TALEPTE BULUNAN veva VEKİLİNİN:
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı/Unvanı:
Adres ve Telefon :

HAK TESİS EDİLEN veva VEKİLİNİN:
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı/Unvanı:
Adres ve Telefon :

YAPILACAK İŞLEMİN NEVİ:
TAPU TAKİP HİZMET BEDELİ:

Yukarıda adresi ve tapu kayıtları bulunan gayrimenkulü……………………………… bedelle talepte bulunan (satıcı) satmayı, hak tesisi edilen (alıcı) almayı ve gayrimenkulun satıldığında Emlak Komisyoncu’sunun tapu takip işlemleri ve aracılık hizmetini tamamladığını kabul etmişlerdir.
Sözleşmede Tapu Sicil Müdürlüğü / Kadastro Müdürlüğü İçin ibraz ettiğimiz bilgi ve belgelerden kaynaklanacak idari, mali cezai sorumlulukların Talepte Bulunan, Hak Tesis Edilen ve Emlak Komisyoncusu olarak tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.
İş bu belge, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 14.03.2007 tarih ve B.09.1 TKG.100001-73 sayılı yazısına istinaden düzenlenmiş olup, tarafların imzası ile geçerlilik kazanmıştır.
Sözleşme hükümlerinden doğacak her türlü ihtilafta Kayseri Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.
Tarih: / /

TALEPTE BULUNAN HAK TESİS EDİLEN EMLAK KOMİSY