Sık Sorulan Sorular

1.Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmam gerekiyor?

◦Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.

2. Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Satış için ne kadar ücret öderim?

◦Satış işlemi için gerekli evraklar:
•Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
•Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
•İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
•Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
•İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
•Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
•492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
•6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

3.Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir?

◦Miras intikali için gereken belgeler:
•Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
•Fotoğraf (1 adet)
•İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
•Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
•İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
•Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
•İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

4. 4 ay önce bir daire satın aldım fakat hala e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?

◦E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ”BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletmeniz durumunda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.

5. E-devlet üzerinde kendime ait olmayan bir taşınmaz görünüyor, nasıl düzeltebilirim?

◦E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
◦Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.

6. Veraset intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirebilir miyim?

◦7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

7. Tapumu kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne kadar ücret öderim?

◦İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
◦Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.

8. Elimde Osmanlı tapusu var, sorgulamasını nereden nasıl yapabilirim?

◦Öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğü’ne buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı’na başvurularak konu araştırılabilir.

9. Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?

◦634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
◦Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

10. Ankara’da taşınmazım var, satış işlemini Edirne’den yapabilir miyim?

Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Ayrıca; Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.

11. Döner Sermaye ücretleri neye göre belirlenir?

◦6083 sayılı Kanunun 8/6 maddesi gereğince, 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı Tarife cetveline göre Döner Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

12. Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?

◦Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
◦Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

13. Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

◦İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

14. Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?

◦ Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

15. 80 yaşında babam satış yapacak sağlık raporu almak zorunda mıyız?

◦Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.

16. Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?

◦Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:
•Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
•Fotoğraf (1’er adet)
•İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
•Mimari proje
•Vaziyet Planı
•Yönetim Planı

17. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?

◦Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda;Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

18. Şirketlerin unvan değişikliği için gerekli belgeler nelerdir? Yetki belgesi nereden alınır?

◦Ticaret Sicil Memurluğundan alınan unvan değişikliğini gösterir belge ile birlikte yetki belgesi ve imza sirküleriyle beraber ve Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü diğer belgeler ile ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
◦Yetki Belgesi şirketler için Ticaret Sicil Memurluğundan alınmaktadır.

19. Tapu kütüğünde ismim yanlış yazılmış. Yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?

◦İsim düzeltme işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 75. maddesi ve İdaremizin 2014/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

20. 2B arazisi için başvuruda bulundum. 2B tapumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı, defterdarlıklar, malmüdürlükleri tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili deftardarlık veya mal müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

21. İşlem yapılırken ehliyet geçerli midir?

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat; Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet ilgili mevzuatında hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden sayılmamıştır.

22. Pasaportun tercümesi gerekir mi?

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

23. Bankalar İpotek fek yazısını nasıl gönderirler?

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

24. Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Gerekli belgeler ise;
•Kimlik belgesi
•İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
•Gerçek kişilerde fotoğraf
•Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.

İşlemin mali yönü ise; 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.
•Ayrıca, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

25. Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.
•Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
•Fotoğraf (1 adet)
•İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
•Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
•İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
•Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
•Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

26. Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:
•TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
•Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
•İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
•Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
•Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

•Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.
•Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.
•6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

27. Yapı kullanma izin belgesini, vaziyet planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?

Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.

28. Veraset ve intikal vergi ilişiğini hangi vergi dairesinden almalıyım?

Veraset intikal vergisi ilgili vergi dairesi tarafından tarh olunmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 6. maddesinde açıklanmış olup, konu Kurumumuz görev alanında değildir.

29. Emlak Beyan Değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

30. Edirne’de ki evimin satışını Manisa’da yaparken emlak beyan değerini nereden almam gerekir?

Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.

31. Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?

Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Zorunlu Deprem sigortası konulu Genelgemizde açıklanmıştır.

32. Takyidat nedir? Tapu kaydı örneği nasıl alınır. Harç ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli nedir?

Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

İlgili tapu müdürlüğüne bizzat veya vekâleten müracaat edilmesi halinde veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonra Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.

2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

33. Vekâletnamede fotoğraf gerekli midir?

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

34. Satıcı adına vekâleten işlem yapacağım, bunun için satıcının fotoğrafı gerekli midir?

Vekâletname ile işlemin yapılamasında, vekalet verilen yani vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin yani satıcının fotoğrafı aranmaz.

35. Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;

(1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.

(2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.

(3) Tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

36. Vakıflar için yetki belgesi nereden alınır?

Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

37. Dernekler ve sendikalar için yetki belgesi nereden alınır?

Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık veya Valilikten) alır.

38. Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim.

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir.

39. İşlem esnasında kullanılan vekâletnameyi işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?

İşlem sırasında ibraz edilen vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.

40. Aynı tapu müdürlüğünde ikinci bir işlem yapılmak istendiği takdirde vekâletname, yetki belgesi, veraset ilamı gibi belgelerin tekrar asıllarının ibrazı zorunlu mudur?

Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.

41. Tapu müdürlüğünde vekâletname ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletnameyi kullanabilmek için nasıl bir yol izlerim?

TKGM. Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne göre, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekâletin, ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin ismi ve unvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir. Diğer belgeler için (örn yetki belgesi, veraset belgesi gibi) yukarıda açıklanan şekilde mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta olup, belge aslının yeniden temini gerekir.

 

DİĞER SORULAR:

 

1.Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?

•2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.
•2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
•Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.
•Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.
•Bakanlar Kurulunca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinemeyecekleri alan olarak belirlenen stratejik alan ve özel güvenlik bölgelerinde bulunan yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.

2.Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için ikamet izni gerekir mi?

•2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır.

3.Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için (İçişleri Bakanlığı’nın) izin gerekir mi?

•2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca (İçişleri Bakanlığı’nın) izin almasına gerek bulunmamaktadır.

4.Askeri yasak bölge sorgusu devam ediyor mu?

•2017/7 Sayılı Genelgemizle 58 İlde Askeri Yasak bölge sorgulaması kalkmıştır.
•Bu 58 ilimiz dışındaki illerde ise husus 2013 /14 (1751) sayılı “Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri” konulu genelgemizde düzenlenmiş olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan mutabakat zaptının imzalandığı 05.05.2011 tarihinden sonra sorgulaması yapılmış ve olumlu cevap alınmış olması kaydıyla, aynı ada/parseldeki yeni edinim taleplerinde bu doğrultuda yeni bir yazışma yapılmaksızın işlemleri sonlandırılacaktır.
•Mutabakat zaptının imzalandığı tarihten önce sorgulaması yapılmış olanlarda ise söz konusu sorgulamaya ilişkin cevap yazısı örneklerinin eklenmesi suretiyle konunun yeniden ilgili Komutanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi ve bundan sonraki taleplerde ise yeni alınan yazının işlemlere esas alınması, bu konuda tekrar yazışma yapılmaması gerekmektedir.

5.Mavi kart kimlik belgesi yerine kullanılabilir mi?

•Mavi Kart düzenlemesine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce 12.04.2013 tarihinden itibaren uygulama başlatıldığından bu tarihten sonra düzenlenmiş olan Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.
•12.04.2013 tarihinden önce verilmiş olan 4112/5203 sayılı kanunda saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerin (mavi/Pembe kart) ise yenilenmedikleri sürece ülke kimliği veya pasaport ile birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir.
•5901 sayılı kanunla tanınan hakları haiz olup Mavi Kartını ibraz etmeden pasaportu veya uyruğunda bulunduğu ülke kimliği ile başvuruda bulunan kişilerin MERNİS ortamında mavi kart kütüğünden sorgulamasının yapılması veya nüfus müdürlüğünden bu kapsamda alınacak nüfus kaydının sunulması ile mavi kart sahibi olduklarının teyidi halinde işlemleri gerçekleştirilecektir.

6.Yapısız taşınmazlarda 2 yıl içinde proje onaylatma zorunluluğu var mıdır?

•2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesinde; “yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiş olup iki yıl içinde onaylatma değil onaya sunma zorunluluğu bulunmaktadır.

7.Şirketler yapısız taşınmaz edindiklerinde proje geliştirmek zorunda mıdır?

•Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ülkemizde özel kanun hükümlerine göre taşınmaz edinebilmektedir. Bu nedenle edinilen taşınmaz referans kanun hükümlerinde belirtilen amaca uygun kullanılacağı için proje geliştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
•Yabancı Sermayeli Şirketler 2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiş ve ayrıca taşınmaz edinim prosedürü 2012/13 sayılı genelgemizde belirtilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesinde düzenlenen proje geliştirme zorunluluğu yabancı sermayeli şirketler için geçerli bir hüküm değildir.

8.Türkiye’de Kurulu şirket ortağının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede yer almaması durumu şirketin taşınmaz edimine engel midir?

•Yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişiliktir ve Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiştir. Taşınmaz ediniminde şirket ortaklarının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmaması taşınmaz edinimine engel değildir.

9.Yabancı sermayeli şirketlerin tamamı taşınmaz edinimine ilişkin işlemlerde valiliğe başvurmak zorunda mıdır?

•2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde ve 2012/13 sayılı “yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere; yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ediniminde Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilen yetki belgesinde “36.madde kapsamındadır” veya “36.madde kapsamında değildir” ibareleri dikkate alınır. Sadece 36.madde kapsamında olan şirketlerin taşınmaz edinimi valilik sürecine tabidir. Bu nedenle 36.madde kapsamında olmayan şirketlerin valiliğe başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

10.Tapu işlemlerinin mali yönü açısından yabancı ile Türk vatandaşı arasında fark var mıdır?

•2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.

11.Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkün müdür?

•Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkündür. Ancak eğer intikal eden taşınmaz yabancı gerçek kişinin edinemeyeceği bölgede bulunuyorsa intikalin yapılmasının ardından elden çıkarılması, aksi takdirde tasfiye gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmayan ülke vatandaşına miras kalması halinde aynı şekilde intikalin ardından elden çıkarılması, yapılmadığı takdirde ise tasfiyesi gerekmektedir.

12.Türkiye’de taşınmaz edinebilen ülkelerin listesine nasıl ulaşabilirim?

•2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesine göre Türkiye’de taşınmaz edinebilecek ülke listesi kamuya açık olmayıp tek tek ülke bazında edinim durumunun herhangi bir müdürlüğümüzden öğrenilmesi mümkündür.

13.Pasaportun tercümesi gerekir mi?

•2013/13 sayılı ve “yabancılara ilişkin tapu işlemlerinde kimlik tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

14.Taşınmaz ediniminde hangi belgeler gereklidir?

a.Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
b.Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
c.İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,
d.Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
e.Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
f.Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,
g.Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği.

15.Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimindeki sınırlamalar nelerdir?

•Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimlerinde herhangi bir sırlama bulunmamakta ve faaliyetlerine uygun olmak kaydıyla diledikleri kadar taşınmaz edinebilmektedirler.