Sözleşme Örnekleri


Gayrimenkul Yer Gösterme Sözleşmesi

YER GÖSTERME SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
– Emlak Komisyoncusu (Tellal)
Adı, Soyadı-Unvanı :——————————————————————————————–
Adresi :——————————————————————————————-
Sicil Numarası :——————————————————————————————-
(Bu sözleşme süresince ” Tellal ” ; ” Emlak komisyoncusu ” olarak anılacaktır.
-Alıcı yada Kiracı Adayı
Adı Soyadı – Ünvanı :—————————————————————————————–
Adresi :—————————————————————————————–
Telefonu :—————————————————————————————–
Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENiN KONUSU
Emlak Komisyoncusunun; bulup müşteriye gösterdiği, aşağıda adresleri yazılı taşınmazlara ilişkin olarak, müşteri ile taşınmaz sahibi arasında imzalanacak sözleşme imkanını hazırlaması konusunda görevlendirilmesidir.
3- SOZLEŞMENIN ŞARTLARI
A- Emlak komisyoncusu tarafından kendisine gösterilen, aşağıdaki adresleri ve adresleri karşısında müşterinin imzalarının bulunduğu taşınmazların, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 yıl içinde; her ne suretle olursa olsun müşteri adına ve üçüncü dereceye kadar akrabalarının adına ve paydaşı olduğu veya temsil ettiği şirket ve kuruluşlar adına veya sair ilişkiler içinde bulunduğu kurum, eş, dost gibi üçüncü şahıslar adına Satın alınması/Kiraya Tutulması halinde;
aşağıda taşınmazların adresleri karşısında belirtilen ortalama bedel piyasa rayiç bedel üzerinden Yüzde üç ( %3) “Tellaliye” ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
B – (A) fıkrasında belirtilen şartların,Emlak Komisyoncusu devre dışı bırakılmak suretiyle gerçekleşmesi halinde müşteri; kendisine ve taşınmaz mal sahibine ait komisyon ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Şayet müşteri “Emlak Komisyoncusunun sözleşme süreci içinde görevini yerine getirmediği veya taşınmaz sahibi ile irtibata geçip anlaşma zemini sağlayamadığı” iddiasını ileri sürecek olursa bu iddiasını, yazılı delil veya noterden çektiği ihtarnamelerle ispatlamak zorundadır.
C- Emlak Komisyoncusunun işbu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde aylık %10 temerrüt faizi uygulanır.
D- Işbu sözleşme, A maddesinde sayılan kişi ve kurumlarca taşınmaz Satın Alınmadığı/Kiralanmadığı takdirde geçersizdir.
E- Işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, -şayet taraflarca “tahkim anlaşması” yapılmamışsa ¬————————— Mahkemeleri ve ıcra Daireleri yetkilidir.
F- Tahkim anlaşması:——————————————————————————————–

G- Işbu sözleşme nüsha düzenlenmiş olup; taraflarca birer nüshası tevdi edilmiştir.

……./…/20….
MÜŞTERİ EMLAK KOMİSYONCUSU Tc – vergi no:…………………………….. Tc – vergi no:——————————
İmza : İmza :

Emlak Komisyoncusu Tarafından Müşteriye Gösterilen Yerler:
Adres__ __ ___Ortalama Değeri __ ____Tarih_____
1¬-………………………………… ………………………………….. …………………………… ………………………………….
2-………………………………… ………………………………….. …………………………… ………………………………….
3–………………………………… ………………………………….. …………………………… ………………………………….
4–………………………………… ………………………………….. …………………………… ………………………………….
5–………………………………… ………………………………….. …………………………… ………………………………….