Sözleşme Örnekleri


Emlakçılık Mecburi Standart Tebliği

08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25162
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59)
Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ”Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar” Standardı Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6(altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. (Bu süre, 08/07/2004 tarihine kadar uzatılmıştır. ÖSG-2004/17 numaralı tebliğ – 15 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete).
Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS 11816
Emlak komisyonculuğu hizmetleri – Genel Kurallar

0 Konu, tarif, kapsam
0.1 Konu
Bu standart, emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir.
0.2 Tarifler
0.2.1 Emlak
Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı.
0.2.2 Emlak komisyonculuğu
Emlak alım, satım,kiralama vb. aracılık işleri.
0.2.3 Emlak komisyoncusu
Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş.
0.2.4 Müşteri
Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum.
0.2.5 Mal sahibi
Emlağın sahibi
0.2.6 Yardımcı eleman
Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman.
0.2.7 Müşteri temsilcisi
Emlak komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi.
0.3 Kapsam
Bu standard; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özellikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar.
1 Kurallar
1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar
1.1.1 Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.
(ÖSG – 2004/17 numaralı Tebliğ ile bu şekilde değiştirilmiştir – 29 Nisan 2004 tarihli RG)
1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır.
1.1.3 Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.
(ÖSG – 2004/17 numaralı Tebliğ ile bu şekilde değiştirilmiştir – 29 Nisan 2004 tarihli RG)
1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır.
1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır.
1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir.
1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.
1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır.
1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır.
1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.
1.1.11 Taşınmazlarda bulunan ”Kiralık” veya ”Satılık” ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır.
1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar
1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357’ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır.
1.2.2 İş yeri tabii olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420’ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1’e, güvenlik korunması, TS IEC 60364-4-41’e, göre yapılmalı, su tesisatı TS 828′ e, temiz su TS 266’ya uygun olmalı, TS 4019’a uygun ilk yardım çantası, TS 12201’e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156′ da belirtilen tedbirler alınmalıdır.
1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır.
1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156’da belirtilen tedbirler alınmalıdır.
1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda;
ilgili odasınca kullanıma sunulan ;
– Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı.
– Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi,
– Ekspertiz formu
ile
– Senet ve damga pulu
– Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dökümanları
bulunmalıdır.
1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır.
1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.
– Bilgisayar + yazıcısı + modem,
– Telefon,
– Faks,
– Şerit metre,
– Pusula,
– Fotoğraf makinası,
– El feneri,
– Televizyon (tercihan),
– Video (tercihan),
– Kamera (tercihan).
1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce ismleri metnin başında verilmiştir.
1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar
1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda , yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir.
1.3.2 Reklam,tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır.
1.3.3. (……) (1.3.2007 tarih ve 26449 sayılı R.G.’de yayımlanan ÖSG-2007/3 numaralı Tebliğin 2.maddesi hükmü gereğince mecburi yürürlükten kaldırılmıştır. )
1.3.4 Emlak komisyoncusu;
Kiralama ve satış hizmeti kapsamında;
– Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı,
– Alan çalışması,
– Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi,
– Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirmesi,
– Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi,
– Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması,
– Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması,
– Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması,
– İlan verilecek gayrimenkulu belirlemesi,
– Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi,
– Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi,
– Tarafları bir araya getirmesi,
– Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi
İş ve işlemleri;
Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında:
– Satış,
– Pazarlama,
– İpotek,
– Kat irtifakı,
– Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit,
– Trampa,
– Cins değişikliği,
– Hibe (bağışlama).
– Taksim (paylaşım).
– Tashih (düzeltme).
– Aplikasyon.
– Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma.
– Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma.
– Vergi muafiyeti belgesini alma,
– Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma,
– Emlak beyannamesi düzenleme.
– Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma,
– Kira akid sözleşmesi yapma
İş ve işlemleri yapabilmelidir.
2 Çeşitli hükümler
2.1 Emlak komisyoncusu, bu standardda belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1’deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.
—— • ——
15 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25347
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/100)
Madde 1 – 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: ÖSG – 2003/59)” ile uygulamaya konulan “TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar” standardının mecburi uygulamaya konulma süresi 08/07/2004 tarihine kadar uzatılmıştır.
Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
—— • ——

29 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25447
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: ÖSG-2004/17)
Madde 1 — 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2003/59)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 11816 “Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup bu tadil metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi olarak uygulanacaktır.
Madde 2 — Adı geçen standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

TS 11816: 2002
T1: Mart 2004
ICS : 03.080.30
Bu tadil, TSE Hizmet Standardları Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 2 Mart 2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar
Real estate agency services – General rules

ESKİ METİN
1.1.1Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlâk komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlâk komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.
YENİ METİN
1.1.1 Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

ESKİ METİN
1.1.3Emlâk komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.
YENİ METİN
1.1.3 Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

ESKİ METİN
1.3.3 Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

YENİ METİN
1.3.3 Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyesinde kurulan Meslek Odaları bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi ve Ticaret Odalarınca düzenlenir. Bu odaların da bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlâkcılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir.
—— • ——

1 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26449
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: Ösg-2007/3)
MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
MADDE 2 –(1) 8/7/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2003/59 sayılı Tebliğimizle mecburi yürürlüğe konulan TS 11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” standardının, 29/4/2004 tarihli ve 25447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2004/17 sayılı Tebliğimiz ile tadil edilerek mecburi yürürlüğe konulan 1.3.3. “Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları bünyesinde kurulan Meslek Odaları, bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi veya Ticaret Odalarınca düzenlenir.Bu odalarında bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlâkcılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir.” maddesi mecburi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.