Sözleşme Örnekleri


Depolama Sahası Kiralama Sözleşmesi

DEPOLAMA SAHASI KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRALAYAN
ADI VEYA ÜNVANI
FAALİYET RUHSATI NO
FAALİYET KONUSU
ADRESİ
TELEFON
FAKS
KİRACI/KULLANICI
ADI VEYA ÜNVANI
FAALİYET RUHSATI NO
FAALİYET KONUSU
ADRESİ
TELEFON
FAKS
KİRALANAN YER
TOPLAM ALAN, BRÜT (m²)
ADA VE/VEYA PARSEL NO
KİRA BİRİM FİYATI US$/m²/ay
KİRA TUTARI
DEPOZİTO TUTARI
YILLIK KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ
KİRA SÖZLEŞMESİNİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİM TARİHİ
KİRALANAN YERİN KULLANIM AMACI
GENEL ŞARTLAR

1. TARAFLAR
Bir tarafta ……………………………………………… (Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.), Diğer tarafta (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) aralarında aşağıda belirtilen hükümler dahilinde işbu Açık Depolama Sahası Kira Sözleşmesini imzalamışlardır.

2. ÖDEME
KULLANICI kirayı birinci sayfadaki tabloda gösterilen şekil ve surette Türk Lirası / Amerikan Doları / Euro ile ödemeyi kabul etmiştir.

3. GEÇ ÖDEME
KULLANICI, kira ödemesinde geciktiği takdirde, KULLANICI’ya önceden ihbar yapılmaksızın, gecikmenin başlangıç tarihinden itibaren TEFE,TÜFE ortalamasına göre gecikme faizi uygulanır.

4. SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
4.1. Kira başlangıç ve bitiş tarihleri birinci sayfadaki tabloda gösterilmiştir.
4.2. Yıl içinde yapılan sözleşmelerde kira faturaları, ertesi yılın kira döneminin 01.01/31.12……. devresini (1yıl) kapsamasını teminen KİRALAYAN tarafından sözleşmenin imzalandığı yılın,31.12…… tarihi (yıl sonu) dikkate alınarak tanzim edilir ve KULLANICI tarafından ödenir. Kira tarifelerinde artış olduğu taktirde KİRALAYAN kira bitim tarihinden önce yeni tarifeyi, KULLANICI’ya bildirir.

5. KİRA ARTIŞI
KULLANICI, yıllık kiralarda bir yıl öncesine göre azami yüzde on oranında olabilecek artışları ve bu kira artışına uygun olarak yıllık kira bedeli üzerinden yüzde on depozito miktarının eksik kalan kısmının tamamını peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6. DEPOZİTO İADESİ
Sözleşmenin normal süresinin bitiminde KULLANICI’nın kiradan, hizmet ve sair ödentilerden kalan borçları ile varsa hasarların onarımı için yapılacak masraflar da düşüldükten sonra depozito bakiyesi KULLANICI’ya iade edilir.
Depozitonun yetersiz olması durumunda KULLANICI farkı defaten ödemezse yasal yollara başvurulur. KULLANICI’nın isteği üzerine veya kusurlu olması durumunda sözleşme fesih olunursa depozitosu hiçbir şekilde iade edilmez.

7. AÇIK DEPOLAMA SAHASININ KULLANIMI
7.1. KULLANICI, KİRALAYAN’ın yazılı iznini almadan açık depolama sahasında değişiklik yapamaz, açık depolama sahası dışına çıkamaz. KULLANICI gerekli gördüğü değişiklik ve tadilatlar ile ilave ve onarımlar için KİRALAYAN’a müracaat ederek yazılı izin almak zorundadır.
7.2. KULLANICI, KİRALAYAN’ın onayı olmadan AÇIK kullanım alanının dışa bakan cephelerinde (tel çit, v.b.) ortak kullanım alanlarında hiçbir şekil ve boyutta tabela, reklam, işaret levhası v.s. tesis edemez.

8. BAKIM
KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahası içinde her türlü emniyet ve sağlık tedbirlerini almakla, KİRALAYAN’ın bölgenin düzeni, çalışma şekli ve usulleri ile ilgili yönergelere, bina ve açık depolama sahası içinde ve dışında, binanın çevresinde ve arazide temizlik ve intizam kurallarına uymakla yükümlüdür.

9. HİZMETLER
KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasının kullanımı ve işletmesiyle ilgili olarak, KİRALAYAN tarafından sağlanacak haberleşme, yükleme boşaltma gibi hizmetleri KİRALAYAN’dan almayı ve bedellerini zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10. DİĞER KULLANICILARLA İLİŞKİLER
Aynı bina ve parsel içindeki KULLANICI’lar birbirlerinin hareketlerini kısıtlayamaz, işlerini yürütmelerinde karşılıklı anlayış esastır.

11. BÖLGE DİSİPLİNİ
11.1. KULLANICI, yasalar, yönetmelikler ve genelgelerle belirlenen Bölgeler Mevzuatına kesinlikle uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.
11.2. KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasından, giren çıkan tüm mallardan ve çalıştığı personelin hal ve davranışlarından, verdikleri zararlardan kullandığı makine ve ekipmanın, mal ve yolcu taşıyan araçların bölge tesislerine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlardan Bölge Müdürlüğü’ne ve KİRALAYAN’a karşı sorumludur. KULLANICI, Bölge Müdürlüğü ve KİRALAYAN’ın, ilgililerinin talebi üzerine bölge içinde oluşan zararlar için her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. KİRALAYAN gecikilmesinde sakınca bulunan durumlarda (yangın, sel, tabii afetler, elektrik ve su kaçakları v.s. gibi) KULLANICI’ya bildirim yapmadan da kiralık alana girip gerekli müdahalede bulunabilir.

12. KULLANICININ PERSONELİ
KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasında görevlendireceği tüm personelin ücretlerini, S.S.K. primlerini zamanında ödemekle ve her türlü yasal haklarını sağlamakla, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamına uygun hareketle sorumludur. KULLANICI bu sorumluluğunu hiçbir şekilde KİRALAYAN’a intikal ettiremez.

13. YANGIN VE GÜVENLİK
13.1. KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahası içinde mala ve cana yönelik tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
13.2. Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin uluslararası kurallarda belirlenen güvenlik önlemlerinin alındığı saptanmadıkça bu maddelerin açık depolama sahasına sokulması yasaktır.
13.3. KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasına getirdiği tüm mal ve maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) KİRALAYAN’a ibraz etmek zorundadır.

14. SİGORTA KAPSAMI
KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasına getireceği her türlü ham ve mamul maddeleri açık depolama sahasında bulundurduğu sürece sigorta kapsamına aldırmak, ayrıca üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmak ve sigorta poliçelerinin bir kopyasını KİRALAYAN’a ibraz etmek zorundadır.

15. DEVİR YASAĞI
KULLANICI, kiraladığı açık depolama sahasını başkasına hiçbir şekilde devir veya ciro edemez, kiraya veremez, başkasının kullanımına terk edemez.

16. TAHLİYE VE TESLİM
16.1. KULLANICI, bu kira sözleşmesinin sona ermesiyle kiraladığı açık depolama sahasını KİRALAYAN’a aldığı gibi boş ve temiz olarak teslim eder. Ancak KİRALAYAN ile yeni bir kira sözleşmesi gerçekleştirilmemiş ise KİRALAYAN, KULLANICI’ya ait mal, malzeme ve ekipman üzerinde rehin ve hapis hakkı saklı kalmak şartıyla, durumu Yetkili Kurumlara bildirir.
16.2. KULLANICI’nın kusurlu duruma düşerek, tahliye edilmesi halinde tahakkuk edecek mahkeme ve avukat ücretleri ile gecikmiş tahliye dolayısıyla KİRALAYAN’ın maruz kalacağı zarar ve ziyan KULLANICI tarafından karşılanacaktır.
16.3. KULLANICI tahakkuk etmiş kira ve diğer borçlarını, varsa gecikme cezalarıyla birlikte tamamen ve defaten ödemek ve bir ay öncesinden KİRALAYAN ’a ihbarda bulunmak koşuluyla sözleşmenin feshi talebinde bulunabilir. Bu takdirde fesih talebinde bulunan KULLANICI’nın peşin olarak yatırdığı kira bedeli ve depozitosu iade edilmez.

17. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Bu Kira Sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer.
17.1. Sözleşmenin süresi biter ve yenilenmezse,
17.2. KULLANICI’nın Faaliyet Ruhsatının veya Depo Kullanma Belgesinin süresi dolarsa,
17.3. KİRALAYAN ve KULLANICI sözleşme süresinin bitiminden önce anlaşarak sözleşmeyi karşılıklı olarak fesih ederlerse,
17.4. Kanuni Uygulama Yönetmeliği ve Genelgelerde yazılı hususlardan dolayı KULLANICI’nın Faaliyet Ruhsatı İptal edilirse
17.5KULLANICI’nın bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde sözleşme iptal edilir

18. SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE DURUMUNDA KİRALAYAN’IN ALACAKLARI
İşbu kira sözleşmesi yukarıdaki maddenin c- d- e fıkralarına göre sona ermişse, KULLANICI’nın daha önceden yatırmış bulunduğu kira bedelleri ile depozitosu hiçbir şekilde iade olunmayacağı gibi varsa
KİRALAYAN, bakiye alacaklarının tahsili için KULLANICI’nın kiralık alanda mevcut malları ve ekipmanları üzerinde rehin ve hapis hakkını kullanılır. Bu hallerde dahi KİRALAYAN’ın her türlü zarar ve ziyanını ayrıca talep ve dava hakları saklıdır.

19. ALACAKLARIN TEMLİKİ
KİRALAYAN bu sözleşme dolayısıyla tahakkuk etmiş ve edecek alacaklarını bir bankaya veya üçüncü kişilere veya herhangi bir finans kuruluşuna temlik edebilir.

20. ANLAŞMAZLIK DURUMU
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar Kanun Uygulama Yönetmeliği, ilgili genelgeler ve genel hükümlere göre çözülür. Anlaşmazlık halinde yetkili merci ………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

21. ÖDEMELER ASKIYA ALINMAZ
KULLANICI, anlaşmazlık durumunda ve anlaşmazlıkların çözümüne kadar geçecek süre içinde kira ve hizmet faturaları ödemelerini erteleyemez, askıya alamaz. Aksi takdirde KULLANICI itirazında haklı bile bulunsa, anlaşmazlığın çözümüne kadar geçecek sürede tahakkuk edecek borçlarına uygulanacak gecikme zamlarını ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

22. Bu madde dahil işbu sözleşme 22 maddeden ibaret olup dört nüsha olarak hazırlanmış ve imza edilmiştir. Sözleşmenin imzalı ve onaylı bir nüshası KİRALAYAN’ da, bir nüshası KULLANICI’ da, olmak üzere dağıtımı yapılmıştır.

KULLANICI KİRALAYAN